המרכז או החברה   מתחם המשרדים בשם W Spaces ברחוב פיקא 13, בראשון לציון. 

"המנוי" או "החבר"

החברה ו/או האנשים המופרטים כמנויים בטופס בקשת ההצטרפות המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה ואשר רשאים לעשות שימוש בשירותים המפורטים בהסכם זה לרבות כל לקוח שמבצע שימוש במתקני ו/או שירותי המרכז, באופן חד"פ או רב פעמי וכיו"ב. 
"Membership" המסלול אשר מהווה את השירותים ו/או המוצרים אשר המנוי התקשר בהסכם זה לקבל מאת החברה, אשר יכול להשתנות מפעם לפעם ו/או להתווסף, בהתאם לבקשת המנוי ועפ"י הוראות הסכם זה. 
"Billing Contact" אדם מטעם החברה ו/או המנוי, אשר הינו איש הקשר לעניין התשלומים, החיובים והכספים בקשר עם המנוי. 
"המורשים מטעם המנוי" המורשים מטעם המנוי הינם אלו אשר שמם מפורט בטופס בקשת ההצטרפות המצ"ב לטופס כללי התנהגות זה ואשר יונפק להם כרטיס חבר ממוספר ומאושר מטעם מרכז החברה . 
"אורח" או "מבקר" אדם אקשר אינו מנו ומבקר במתחם מטעם המנוי
"ההסכם" או "הסכם זה" מערכת המסמכים הכוללת מסמך זה, הצעת המחיר, נספחים המסלולים אשר יונפקו על ידי החברה לחתימת המנוי. 
"השירותים" השירותים המוענקים למנוי על ידי המרכז ו/או העומדים לרשות המנוי ויתר מנויי המרכז לשימוש חופשי או מוגבל, עפ"י טופס בקשת ההצטרפות והמפורט מטה.
"משרד פרטי" שטח מוקצה לטובת המנויים בגדלים משתנים ואשר הינו לשימוש המנוי בלבד, כמפורט בטופס הצעת המחיר. 
"עמדת עבודה"  עמדת עבודה הכוללת כיסא, שולחן, חיבור לחשמל ותקשורת 
"נקודות קרדיט" מס' נקודות חודשיות, מתחדשות באופן חודשי ואינן מצטברות ואשר תשמשנה את המנוי לשימוש בחלק ממתקני ו/או שירותי המתחם המצריכים נקודות קרדיט. 


המנוי יקבל את השירותים ו/או האפשרויות הניתנות לו במסגרת ה- Membership, עפ"י נספח השירותים המצורף להסכם זה. 

המרכז פועל בימים ראשון – מוצ"ש, במתכונת של 24 שעות ביממה. למעט מועדים ו/או חגי ישראל אשר מחויבים בסגירה והשבתה עפ"י חוק ו/או נוהג מקובל. במקרים מיוחדים ו/או נדרשים לרבות מקרים לצורך ביצוע עבודות תשתית ו/או תחזוקה, לחברה עומדת הזכות לסגור את הפעילות לפרקי זמן באופן שיידרש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  

המרכז שומר לעצמו את הזכות לעדכן את שעות הפעילות ובלבד שייתן הודעה מראש אודות כך למנוי המרכז 14 ימים מראש ובמקרים דחופים אחרים, 3 שעות מראש. 

על אף שעות הפעילות, מובהר כי נציג מטעמה החברה יעמוד לרשות המנויים ויתר קהל הלקוחות אך ורק בין השעות 10:00-17:00 בימים א'-ה' ובימים מיוחדים ומועדי חג, עד השעה 13:00. 

ההזמנה ו/או ההתקשרות תהיה על שם חברה ו/או עוסק מורשה בתוספת Billing Contact אחד לפחות. 

ההתקשרות תחת החברה, תהיה פרטנית למנויים מורשים אלא אם צוין במפורש כי תחת ההזמנה, יהיו מספר מורשים נוספים אשר יהיו מורשים להיכנס למרכז תחת ההתקשרות (membership).  

המנוי ומורשים מטעמו אשר שמם מפורט כמנויים, יקבלו הרשאה להיכנס למרכז באמצעות בקרת הכניסה של המרכז ומובהר כי והשימוש במתקני המרכז יתאפשר אך ורק למי שמאושר מוטעם המנוי, על ידי החברה ובכפוף לאפשרויות וזמינות מתקני החברה ו/או השירותים ובכפוף לסוג ה- membership. 

כל שינוי ו/או עדכון במורשיי הכניסה מטעם המנוי יבוצע אך ורק לאחר עדכון בכתב מאת המנוי ובכפוף לניתוק ו/או הסרתו מהמערכת של משתמש מאושר, תינתן הרשאה למורשה חדש מטעם המנוי, במידה ויחפוץ בכך. 

אורחים ומבקרים מטעם המנוי במרכז, לצורך קיום פעילות עסקית, יהיו באחריותו של המנוי, לרבות איסופם מדלת הכניסה, הקפדה על כללי ההתנהגות במרכז וכיו"ב, בכפוף לאישור קבלת אורחים תחת ה- Membership של המנוי.  

טופס כללי התנהגות זה ייחתם על ידי המנוי ועל ידי כל המורשים מטעמו. למען הסר כל ספק, מובהר למנוי כי בשום מקרה, ללא כל יוצא מהכלל, לא יזיז ריהוט ממקומו למקום אחר, לרבות לא לצורך קיום פגישות ובתוך כך, לא יעביר ציודים ו/או ריהוט ו/או כל פרט אחר, אף לא לפרקי זמן קצרים.  

לחברה שמורה הזכות הבלעדית לבצע כל שינוי בחללי ו/או אזורי ו/או מתקניו ו/או ציודו של המרכז לרבות הוספה ו/או שינוי מיקומים ו/או הסרה של מתקנים ו/או שירותים במרכז. 

המנוי ו/או מי מטעמו לא יורשה לבצע כל שינוי עיצובי ו/או אסתטי במרכז כלל. כמו כן, לא יורשה המנוי לבצע כל שינוי ו/או עבודות ו/או תוספות בעמדות ו/או במשרדים הפרטיים (לפי העניין) ו/או בכל מקום אחר, ללא אישור מראש ובכתב מצד הנהלת המרכז. 

בכל מקרה שהמנוי קיבל אישור לבצע שינוי ו/או התקנה ו/או כל תוספת או הסרה בחדרו ו/או לצורך קיום פגישות או אירועים, כתנאי להשבת הפיקדון לידיו ולסיום ההתקשרות, ישיב המנוי את השינויים לקדמותם ולמצב כפי שקיבל את המתקן, ללא כל דופי ו/או סימוני תיקונים, באופן שישביע את רצון הנהלת החברה. לא עשה זאת המנוי, תהא החברה רשאית להשתמש בפיקדון, כולו או חלקו, לצורך ביצוע התיקונים הנ"ל לרבות כניסה למתקן ו/או למשרד המנוי באופן עצמאי ומבלי לגרוע בכל טענה ו/או דרישה ו/או נזק שבוצע לחברה ו/או רכושה על ידי המנוי.

מערכות המרכז, לרבות מערכות מיזוג האוויר, החניונים ושטחיו המשותפים של הבניין, מערכות התקשורת והתשתיות, אינטרנט וחשמל הינן תלויות במערכות הבניין בו ממוקם המרכז ו/או במערכות ותשתיות אזוריות של גופי תקשורת ו/או גופים שונים ו/או מקומיים ולכן, החברה לא תהא אחראית כלפי המנוי ו/או צד' ג' לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או השבתת המערכות אשר תלויה באופן ישיר ו/או עקיף במערכות  צדדים שלישיים לרבות לחומרים ו/או פעולות שיאבדו ו/או יימחקו ו/או יינזקו כתוצאה מניתוקים, הפסקות או תקלות אלו.

מובהר באופן מפורש למנוי כי לעתים, קיימים הפסקות חשמל יזומות ו/או פתאומיות ו/או ניתוקי רשת כתוצאה מתקלות ו/או קלקול ו/או עבודות תשתיות וכי החברה לא אחראית כלל וכלל לגבי כל נזק שייגרם למנוי. המנוי רשאי להתקין, על חשבונו, אל-פסק לצרוך התגברות על תקלות אלו ובלבד ויקבל אישור לכך מראש ואת אישור איש התקשורת של המרכז. 

השימוש ו/או הכניסה ו/או כל ביצוע פעולה בקשר עם המרכז כרוכה בתשלום המפורט בטופס הצעה אשר הינו פלט מאושר מתוכנת ניהול המרכז. 

לחברה שמורה הזכות להפסיק את הרשאת הכניסה של המנוי ו/או מורשים מטעמו ו/או לבטל את ה- Membership ו/או כל פעילות אחרת שתמצא לנכון בכל מקרה, לרבות במקרה שבו המנוי לא ישלם את התשלומים החלים עליו כסדרם, במועדם או במלואם. 

במועד אישור ההתקשרות, ישלם את התשלומים בהם הוא חייב עפ"י הנחיות ההחברה, לרבות כל תשלומי השימוש ו/או תשלומי הפיקדון ו/או כל תשלום אחר כאשר התשלום ופירעונו בפועל מהווה תנאי מקדים לקבלת שירותים ו/או אישורי כניסה ושימוש למרכז. 

בכל מקרה של איחור בתשלום כלשהוא אשר מגיע לחברה מאת המנוי ו/או אי פרעון כלשהו, ישלם המנוי, בנוסף על הוצאות ריבית והצמדה, דמי איחור בסך השווה ל- 100 ₪ ו/או 5% מגובה דמי המנוי הכולל, לפי הגבוה.

החברה תהא רשאית לשנות את דמי המנוי ו/או תעריפי התשלומים ו/או השירותים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל אחריותו של המנוי ו/או המזמין להתעדכן מעת לעת במחירון החברה. 

ה- Membership כפוף לתנאי ביטול מטעם המנוי, עפ"י התנאים המפורטים בנספח השירות.

מובהר כי לחברה הזכות הבלעדית להודיע למנוי על סיום ההתקשרות בכל עת מכל סיבה שהיא, עפ"י שיקול דעתה לרבות עקב משבר תברואתי ו/או אי יכולת לקיים את עסקיה בעקבות מגפה ו/או מחלה ו/או הוראות הממשלה ומשרדיה. 

מובהר כי לאחר סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, החברה לא תהא אחראית ולא תהא מחויבת להודיע למנוי בדבר קבלת דברי דואר ו/או פקסים ו/או הודעות כאלו ואחרות וכי המנוי מתחייב להחליף את כתובתו בכל ערוץ ו/או מדיה אפשרית מפורסמת. 

החברה לא תהיה אחראית לציוד ו/או למיטלטלין שהותירו בעלי מנוי בעמדות העבודה ו/או במשרד הפרטי ו/או בחדרי הישיבות ו/או בכל חלק מאזורי ומתקני המרכז וכי מובהר כעת כי חוק השומרים תשכ"ז-1967 לא יחול על יחסי החברה לבין המנויים ו/או המבקרים. בהקשר זה מובהר כי החברה אינה מבטחת את רכושם של המנויים כלל וכלל וכי הינם האחראים הבלעדיים לציודם. 

המנוי לבדו יהא אחראי לבטח על חשבונו את ציודו ו/או חומריו ו/או מסמכיו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

מיד עם סיום התקשרות, מכל סיבה שהיא, יפנה המנוי באופן מלוא ויסודי את משרדו הפרטי ו/או עמדת העבודה ו/או אזורים חופשיים ו/או חדרי הישיבות מחפציו; לא פינה המנוי במועד את חפציו החברה תהא רשאית להיכנס למשרדו של המנוי ו/או לחדרי הישיבות ו/א לעמדת העבודה ולפנותם מכל חפץ של המנוי כמו גם לשכן אחרים במקומו.

המנוי מתחייב להשיב את המשרד במצב טוב ותקין, ללא כל נזק, קלקול או פגם, כפי שקיבל אותו במועד השימוש, לרבות ללא כל ציוד ו/או שיירים, לרבות במצב שבו קיבל אישור בכתב ומראש לבצע שינויים ו/או תוספות בהתאם להסכם זה.    

לחברה שמורה הזכות לפרסם, לשנות ו/או לעדכן כללי התנהגות והנחיות להתנהלות במרכז ו/או ביחס אליו מעת לעת והמנוי, מבקריו והמורשים מטעמו מתחייבים להתנהג במרכז בכפוף להנחיות החברה. 

המנוי וכל מי מטעמו מתחייבים לשמור על ניקיון סביבתו, לנהוג בכבוד ובתום לב כלפי כל יתר המנויים ו/או המבקרים, לא לעשות כל שימוש שמפריע באופן בלתי סביר ו/או מהווה מטרד  ו/או אי נוחות לסביבתו ולאחרים. המנוי הוא  

המנוי לא יהיה רשאי לתלות כל שילוט ו/או מודעות בשטחי הבניין ו/או במרכז ו/או בסביבתו, זמני או קבוע. 

החברה  תקיים אירועים (כהגדרתם לעיל) בשטחים הפתוחים של המרכז לפי שיקול דעתה בשעות הפעילות ו/או מחוצה להן, ולפי-כך, תהא רשאית להכניס ציודים, להזיז רהיטים ו/או עמדות ו/או להשהות מתן שירותים כלשהם. החברה תהא רשאית להשתמש באזורים מסוימים במרכז לצורכי ביצוע פעילויות ופעולות עסקיות שונות, כגון אזור הלאונג', המטבח, אזור הכנסים וכיו"ב וכתוצאה מכך, למנוע כניסה גורפת ו/או לסירוגין, בשעות מסוימות של מנויים לאותם אזורים. 

החברה  תהא רשאית לעשות שימוש בלוגו ו/או בסימן המסחרי של המנוי ולהטמיע אותו במדיה מטעמה לרבות באתר האינטרנט ולפרסם את המנוי ו/או מי מטעמו ו/או מורשים מטעמו בפורטל המנויים של המתחם לרבות באתר, באפליקציה וכיו"ב. 

החברה  תהא רשאית להעביר פרטי המנוי לגופים נוספים אשר מבצעים שירותים ו/או עבודות במרכזי החברה לצורך קבלת הטבות ו/או שירותים שונים. 

לצוות החברה  ו/או גופים מטעמו ו/או לבעלי הבניין הזכות המלאה להיכנס למשרדי החברה בכל עת ללא צורך בהודעה מוקדמת, לרבות לצורך ביצוע עבודות כלשהן. 

למנוי לא תהא לו כל זכות חוזית ו/או קניינית ו/או אחרת במשרדי המתחם.

החברה תהא רשאית להודיע למנוי על סיום התקשרות מכל סיבה שהיא, בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה הקבועה בנספח המצורף להסכם זה בפירוט ה- Membership (להלן: "תקופת ההתקשרות"). 

למנוי ידוע שבמרכז מותקנות מצלמות אבטחה אשר מצלמות את כל אזורי המרכז וסביבתו; להחברה אין כל התחייבות לבצע הקלטות כלשהן של המצלמות אך היא שומרת לעצמה את הזכות להקליט באמצעותן, לפי שיקול דעתה. החברה תהא רשאית בכל עת לשנות ו/או להזיז ו/או להוסיף ו/או לגרוע ממספר מצלמות האבטחה המותקנות במרכז למנוי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ומובהר כי החברה אינה מחויבת למסור כל הקלטה ו/או הסרטה של המצלמות למנוי ו/או מי מטעמו ולרבות כל מידע שיתגלה על פיהן.  

במקרה של התקשרות עם חברה בע"מ, בעלי החברה יהיו חייבים את התחייבויות החברה, בכל מקרה, ויהיו ערבים לכיסוי התחייבויותיה המלאות על פי הסכם זה לרבות התחייבויות, תשלומים וכיו"ב. 

המנוי לא יכול להמחות ו/או להעביר את המנוי ו/או מנוי מורשיו לצד ג' כלשהוא ו/או להמחות זכויותיו, אם קיימות, לצדדים שלישיים. 

חברת הניהול תוכל להמחות ו/או להעביר זכויותיה עפ"י הסכם זה ו/או בכלל לכל צד ג/ כלשהוא ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי לרבות מהמנוי ובלבד שתנאי המנוי לא יפגעו עפ"י הסכם זה. 

מובהר כי תנאי מסמך זה הינם סודיים כמו גם פעילות המרכז, הפעילות העסקית, האירועים, המסמכים ו/או כל דבר אחר אשר קשור להתנהלות מרכז החברה  וכי המנוי מתחייב לא להעביר ו/או למסור הסכם זה ו/או כל מסמך אחר לצד ג' כלשהוא אף לאחר סיום תקופת ההתקשרות. 

על מסמך זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. 

הסמכות השיפוטית הבלעדית ניתנת לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. 

דילוג לתוכן